Monday, December 24, 2007

ദൈവം പിറക്കുന്നു മനുഷ്യനായി ബെത്ലഹമില്‍
മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന മലര്‍മടക്കില്‍ ..ഹല്ലേലൂയാ..ഹല്ലേലൂയാ..
മണ്ണിലും വിണ്ണിലും മന്ദഹാസം പെയ്യും മധുരമനോഹരഗാനം..

http://www.chackochan.com/christmas/


ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകള്‍.....

Sunday, December 23, 2007

Below cartoon depicts what it mean by job pressure (click to enlarge the cartoon)

Thursday, December 06, 2007

Below is a funny video(parody) of 12 days of christmas. its Desi style... and its really funny. created by boymongoose.
(BTW please switch on your speakers, otherwise u wont understand whats happening)Below is the lyrics


On the first day of Christmas,
my true love gave to me
A totally insufficient dowry

On the second day of Christmas,
my true love gave to me
Two nosy in-laws
And a totally insufficient dowry

On the third day of Christmas,
my true love gave to me
Three butter chickens
Two nosy in-laws
And a totally insufficient dowry

On the fourth day of Christmas,
my true love gave to me
Four Hari Krishnas..... (Is that Indian)
Three butter chickens
Two nosy in-laws
And a totally insufficient dowry

On the fifth day of Christmas,
my true love gave to me
Five Indian games..... (I want to be the cowboy)
Four Hari Krishnas
Three butter chickens
Two nosy in-laws
And a totally insufficient dowry

On the sixth day of Christmas,
my true love gave to me
Six IT graduates
Five Indian games
Four Hari Krishnas
Three butter chickens
Two nosy in-laws
And a totally insufficient dowry

On the seventh day of Christmas,
my true love gave to me
Seven-11 workers
Six IT graduates
Five Indian games
Four Hari Krishnas
Three butter chickens
Two nosy in-laws
And a totally insufficient dowry

On the eighth day of Christmas,
my true love gave to me
Eight Bollywood films
Seven-11 workers
Six IT graduates
Five Indian games
Four Hari Krishnas
Three butter chickens
Two nosy in-laws
And a totally insufficient dowry

On the ninth day of Christmas,
my true love gave to me
Nine telemarketers..... (Good Evenin.. This is Kaalin jones. Are you waanting greater kaalrits)
Eight Bollywood films
Seven-11 workers
Six IT graduates
Five Indian games
Four Hari Krishnas
Three butter chickens
Two nosy in-laws
And a totally insufficient dowry

On the tenth day of Christmas,
my true love gave to me
Ten-minute yoga..... (Think the lotus, feel the lotus, drive the lotus)
Nine telemarketers
Eight Bollywood films
Seven-11 workers
Six IT graduates
Five Indian games
Four Hari Krishnas
Three butter chickens
Two nosy in-laws
And a totally insufficient dowry

On the eleventh day of Christmas,
my true love gave to me
Eleven syllable name..... (PEESARAVANMUTHUDBLEEKVAAS)
Ten-minute yoga
Nine telemarketers
Eight Bollywood films
Seven-11 workers
Six IT graduates
Five Indian games
Four Hari Krishnas
Three butter chickens
Two nosy in-laws
And a totally insufficient dowry

On the twelfth day of Christmas,
my true love gave to me...
Twelve cricket ball tamperers..... (I was simply correcting the stitching)
Eleven syllable name
Ten-minute yoga
Nine telemarketers
Eight Bollywood films
Seven-11 workers
Six IT graduates
Five minutes of fame
Four Hari Krishnas
Three butter chickens
Two nosy in-laws
And a totally insufficient dowry

Monday, December 03, 2007

As you well know, we are getting closer to my birthday. Every year there is a celebration in my honor and I think that this year the celebration will be repeated. During this time there are many people shopping for gifts, there are many radio announcements, TV commercials, and in every part of the world everyone is talking that my birthday is getting closer and closer.

It is really very nice to know, that at least once a year, some people think of me. As you know, the celebration of my birthday began many years ago. At first people seemed to understand and be thankful of all that I did for them, but in these times, no one seems to know the reason for the celebration. Family and friends get together and have a lot of fun, but they don't know the meaning of the celebration.

I remember that last year there was a great feast in my honor. The dinner table was full of delicious foods, pastries, fruits, assorted nuts and chocolates. The decorations were exquisite and there were many, many beautifully wrapped gifts. But, do you want to know something? I wasn't invited. I was the guest of honor and they didn't remember to send me an invitation. The party was for me, but when that great day came, I was left outside, they closed the door in my face... and I wanted to bewith them and share their table.

In truth, that didn't surprise me because in the last few years all close their doors to me. Since I wasn't invited, I decided to enter the party without making any noise. I went in and stood in a corner. They were all drinking; there were some who were drunk and telling jokes and laughing at everything. They were having a grand time. To top it all, this big fat man all dressed in red wearing a long white beard entered the room yelling Ho-Ho-Ho! He seemed drunk. He sat on the sofa and all the children ran to him, saying: "Santa Claus, Santa Claus" .. as if the party were in his honor!

At 12 Midnight all the people began to hug each other; I extended my arms waiting for someone to hug me and ... do you know ... no one hugged me. Suddenly they all began to share gifts. They opened them one by one with great expectation. When all had been opened, I looked to see if, maybe,there was one for me. What would you feel if on your birthday everybody shared gifts and you did not get one? I then understood that I was unwanted at that party and quietly left.

Every year it gets worse. People only remember to eat and drink, the gifts, the parties and nobody remembers me. I would like this Christmas that you allow me to enter into your life. I would like that you recognize the fact that almost two thousand years ago I came to this world to give my life for you, on the cross, to save you. Today, I only want that you believe this with all your heart.

I want to share something with you. As many didn't invite me to their party, I will have my own celebration, a grandiose party that no one has ever imagined, a spectacular party. I'm still making the final arrangements . Today I am sending out many invitations and there is an invitation for you . I want to know if you wish to attend and I will make a reservation for you and write your name with golden letters in my great guest book. Only those on the guest list will be invited to the party. Those who don't answer the invite will be left outside.

Be prepared because when all is ready you will be part of my great party. See you soon.. I Love you!

Jesus

---------------------------------------------------------------------------


Sunday, November 25, 2007

ഒരു കേരള ഭൗമ ശാസ്ത്ര ചോദ്യം

വൃശ്ചിക കാറ്റ് എന്താണ്‌ ?

അത്‌ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു?

Sunday, November 18, 2007

ചോര വീണ മണ്ണില്‍നിന്നുയര്‍ന്നു വന്ന പൂമരം
ചേതനയില്‍ നൂറു നൂറു പൂക്കളായ് പൊലിക്കവെ
നോക്കുവിന്‍ സഘാക്കളെ നമ്മള്‍ വന്ന വീതിയില്‍
ആയിരങള്‍ ചൊര കൊന്ടെഴുതി വച്ച വാക്കുകള്‍
ലാല്‍ സലാം.... ലാല്‍ സലാം....

Am not a communist, but i like this poem very much...a nice poem from the movie "Arabikatha" recited by Anil Panachuran.

There is something in this poem which makes it touching... is that the lyrics? or is it the voice? or is that the they way the poem is recited ? or is it something else?.. i don't know. whatever it be, i have the mp3 of this in my mobile and i enjoy listening it.

Wednesday, October 24, 2007

Yesterday i got a youtube link. i coudnt stop laughing after watching it. its a mallu version of BoneyM and u can watch the hilarious performance by "lola kutty" and her assistant 'shiny' Alex (becasue he always wear sparkly fluorescent shirts). i think the video was created by channel V. Below is that video.

BTW switch on your speakers in case its off. u should watch this video with your speakers on

Saturday, September 15, 2007

United nations approved the international symbol for marriage last month. i think the symbol itself speaks about what marriage is all about.

Saturday, September 01, 2007

Few days back me and my colleagues went to an unusual fast food center. Yes it was unusual because it served only ostrich food. Ostrich burger, ostrich egg with croissant etc etc.. when i first saw the name "Big Bird" ..i thought it was just a brand name..but when i looked closer i could see the words "kingdoms only ostrich fast food center". and "Big Bird" is their brand name.

When we reached there we could see some ostrich eggs displayed near the delivery counter.


So me and my colleagues tried ostrich burger. ..for me it felt like red meat, i was expecting that it would taste something like chicken. later i came to know that ostrich meat is low in cholesterol.

So if anyone wants to try it, "Big Bird" is in the second floor of "Gosi" shopping mall in exhibition avenue.

Monday, August 27, 2007


“മാവേലി നാട് വാണീടും കാലം
മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെ
ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം
ആപത്തങ്ങാര്‍ക്കുമൊട്ടില്ല താനും
ആധികള്‍ വ്യാധികളൊന്നുമില്ല
ബാലമരണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനില്ല.
കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല
എള്ളോളമില്ല പൊളി വചനം
കള്ളപ്പറയും ചെറു നാഴിയും,
കള്ളത്തരങ്ങള്‍ മറ്റൊന്നുമില്ല”

English translation of the above song is something like below

"When Maveli, our King, ruled the land,
All the people were as One.
And people live joyful and merry;
They were all free from harm.
There was neither anxiety nor sickness,
Death of the children were never even heard of,
There were no lies,
There is neither theft nor deceit,
And no one is false in speech either.
Measures and weights were right;
No one cheated or wronged their neighbor.
When Maveli, our King, ruled the land,
All the peoples formed one casteless race.'"

(Thanks to wikipidia)മാനത്തു വീണ്ടും ആവണി പൂത്തിങ്കള്‍.... എന്നുള്ളിലും ഒരോണക്കാറ്റു വീശിയെത്തുന്നു.... കൈക്കുമ്പിളില്‍ നിറയെ സ്‌നേഹ സ്പന്ദനങ്ങളുമായ്......


........ ഓണശംസകള്‍ ...........

Monday, August 20, 2007

One of my friend told me that there exist a website in the url http://verukkapettavan.com/. i thought he was making fun of me. when i checked i saw a site dedicated to pharis aboobacker, the villain in the eyes of our CM..or Mr Hate as our CM said. its a funny website.

i think nowadays every wellknown personality have a website or atleast a blog. so now its pharis. kalam poyoru pokeyyyyyyy......

Wednesday, August 15, 2007

Below is the Famous "Mile sur mera tumhara" video which used to be aired on Doordarshan in late 80's. it shows our unity in diversity which no other country have.

Am proud of my country.

And am happy that we Indians can really feel the freedom.

60th Independence Day wishes to allLets preserve this freedom for our future generations too...

"Vandhey Mathram"....

Saturday, August 04, 2007

For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.

Ephesians 5:31

I really had a blessed vacation, Thank God for that.

At last i found my lost rib :D.... i have found my "Asha" :).

Yes, my marriage is over and her name is Asha. shes a MBA graduate working at Centurion Bank. ....she will be joining me in Bahrain soon.

Sorry to those whom i wasn't able to inform.....everything happened so fast.

So now am back in Bahrain..after having my marriage and a cool(Hot) ;) honeymoon in ooty. My life is definitely changed....its really great to know that there is someone just for u...someone who will be with u in every walk of life....am Happy that i got a wife like Asha :)

And i thank all who wished and congratulated us on that occasion.

Tuesday, May 15, 2007

Am leaving to Kerala to enjoy my vacation...

Now itself i can feel the cool breeze which pass through the paddy fields, the chirping of birds at early morning, the sound of rain......

Yes, my state is truly Gods Own Country

Saturday, April 14, 2007


എല്ലാവര്‍ക്കും വിഷു ആശംസകള്‍ - Happy Vishu

Monday, April 09, 2007


Message of Easter is the message of the Risen Lord, of his triumph over death and sin. Its the message of Hope for mankind. Happy Easter. :)

Wednesday, April 04, 2007

From the last two weeks ringtone of my mobile was a cute song by a kid... I put it as my ringtone without knowing anything about that song or the kid behind it. Then i came to know that the song is in the no:2 postion in Youtubes award for the "most adorable video" section. Her name is Amy G castle.

Below is that video...dont forget to switch on u r speakers....if the video is not working
u can check it here http://www.youtube.com/watch?v=12Z6pWhM6TA

if anyone needs the mp3 of that song, u can get it from http://jivjiv.com/Cuppycake

And Below is the lyrics:

You're my Honeybunch, Sugarplum
Pumpy-umpy-umpkin, You're my Sweetie Pie
You're my Cuppycake, Gumdrop
Snoogums-Boogums, You're the Apple of my Eye
And I love you so and I want you to know
That I'll always be right here
And I love to sing sweet songs to you
Because you are so dear


More info here
http://www.cuppycake.com/

Saturday, March 24, 2007

Commonnnnnn Indiaaaaaaaa Dikha Do, Indiakooo Cup Dila do......

Olakedaaaa mooodu.....

(India lost in preliminary round itself)

The situation reminds of a scence from a blockbuster malayalam movie named "Nadodikattu"..

Villain(Thilakan) calls a professional killer named Pavanai to kill hero(Mohanlal) and his assistant(Sreenivasan). Pavanai arrives and he shows of his tools to Thilakan. He shows Rifle, Bow and arrow, Malapuuram Knife, Grenade, etc etc.. a big arsenal of weapons and says that he will kill the hero and and his assitant in no time. Pavanani goes for the hunt but was killed by the hero and his assistant. When villain(Thilakan) hears the news, he says a dialouge....

"Thoku, grenade, kathi, kuntham, kodachakaram,..... olakeda moodu....enitoo... pavanai shavamayi"

Fate of Indian team reminds me of this same dialouge.....

"Sachin, shewag, dravid, dhoni,....olakeda moodu...ippo enthai... India outayiiii."


India being defeated by minnows....

Before Indian team left for west Indies, the media was making it as if they are gonna bring worldcup tomorrow itself....

Ippo enthai????.....

i repeat what Thilakan says.... ... India outayiiiiiii

Sunday, March 18, 2007

Truly he was a Legend... Bruce LeeClick if u cant view it

Sunday, February 25, 2007CONFIDENCE

Once all village people decided to pray for rain .On the day of prayer all People gathered and only one boy came with an umbrella that's Confidence...........


TRUST

Trust should be like the feeling of a one year old baby
When you throw him in the air, he laughs......
Because he knows you will catch him........


HOPE

A human being can live for
40 days without water
8 minutes without air
But not even 1 second without hope....


SO ALWAYS HAVE CONFIDENCE, TRUST GOD AND NEVER LOOSE HOPE.

Wednesday, February 21, 2007

Yesterday, evening my friend called me. He was very worried , and he said an accident has happend in his native place(Elavoor). He called his home and came to know that around 20 students and 3 Teachers from a nearby school have died in a boat accident.

The accident happened in Thattekad, a bird sanctuary near the banks of river Periyar. The students and teachers have gone for a picnic.

More detail about the accident in the below link

http://news.google.com/news?ned=in&ncl=1113799234&hl=en

Who should we blame for the accident ? The boat driver ?, The school management ? the authorities ?..

its for the families who have lost their loved ones.

MAY ALL THE SOULS OF DECEASED REST IN PEACE

Sunday, February 18, 2007

Malayalam Christian names and their English equivalent...

Below are some christian names which was normal in kerala years back. Now u will find these name only among old people...And nowadays people rarely give kerala christian names to their children. Most mallu christians are shameful about it. But i hope the tradition will come back :)
So am Jacob :)...

Wednesday, January 24, 2007

I just watched the movie....Thoovanathumbikal.... its really a great movie....

i love everything which is part of that nostalgic movie........music, photography, rain, railwaystation, beautiful ancestral house, songs, .....everything.... and especialy the background music which is really really beautiful and soothing........
afterall padmarajan was a genious.....

Am happy that atleast for sometime it made me feel that am in kerala.....
more about that beautiful movie here.....

Wednesday, January 03, 2007

Wish u all a Prosperous and Peaceful Newyear :)... i think what our world lacks is peace...
so i want to share u a beautiful Prayer of Peace by St Francis of Asissi

Prayer of St Francis Assisi

Lord, make me an instrument of your peace,
Where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy;

O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love.

For it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to eternal life.

Below is the malayalam version of that prayer

വി ഫ്രാന്‍സീസ്‌ അസ്സീസിയുടെ സമാധാന പ്രാര്‍ഥന

കര്‍ത്താവെ എന്നെ അങ്ങയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു ഉപകരണമാക്കണമെ.
വിദ്വേഷം ഉള്ളിടത്തു സ്നേഹവും ദ്രോഹം ഉള്ളിടത്തു ക്ഷെമയും, സന്ദേഹം ഉള്ളിടത്തു വിശ്വാസവും, നിരാശയുള്ളിടത്തു പ്രത്യാശയും, സന്താപമുള്ളിടത്തു സന്തോഷവും ഞാന്‍ വിതയ്കട്ടെ.

ഒ ദിവ്യനാഥാ, ആശ്വസിപ്പിക്കപെടുന്നതിനെക്കാള്‍ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും, മനസ്സിലാക്കപെടുന്നതിനെക്കാള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, സ്നേഹിക്കപെടുന്നതിനെക്കാള്‍ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും എനിയ്ക്കു ഇടയാക്കണമെ. എന്തെന്നാല്‍ കൊടുക്കുമ്പൊഴാണു ഞങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നത്‌. ക്ഷെമികുമ്പൊഴാണു ഞങ്ങള്‍ ക്ഷെമിക്കപ്പെടുന്നത്‌. മരിക്കുമ്പൊഴാണു ഞങ്ങള്‍ നിത്യജീവിതത്തിലെയ്കു ജനിയ്കുന്നത്‌.

ആമ്മേന്‍

;;